คลินิกอายุรกรรม

ให้บริการโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐานวิชาชีพ ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา รักษา ป้องกันโรค เพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ อย่างถูกวิธี ในเรื่องด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้ หรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาว และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง

  • เบาหวาน , ไขมันในเลือดสูง

  • ความดันโลหิตสูง

  • โรคทางเดินอาหาร และ ตับ

  • โรคทางเดินหายใจ

  • โรคทางเดินปัสสาวะ

  • โรคติดเชื้อ และโรคอายุรกรรมอื่นๆ

คลินิกอายุรกรรม อาคาร 1 ชั้น 1

เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 20:00 น.