ให้การรักษาตามมาตรฐานอย่างมืออาชีพ ให้คุณรู้สึกไว้วางใจ ปลอดภัย

เน้นการบริการด้วยความอบอุ่น เป็นมิตรและพร้อมเคียงข้างคุณ

โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน
ให้บริการ 24 ชั่วโมงแห่งเดียวในเขตบางปู สามารถรองรับผู้ประกันตนจำนวน 120,000 คน ปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ให้บริการ และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์และได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่ ผู้รับบริการไว้วางใจ
พนักงานภูมิใจ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

ให้บริการด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตร

"
เราเชื่อว่า...
การดำเนินธุรกิจที่เติบโต และยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่ม
อย่างเหมาะสม ความเชื่อมั่นดังกล่าว สะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
"

Dr.Ketsopon  Jatwattanakul
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

HA

HOSPITAL and HEALTHCARE ACCREDITATION


ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY ACCREDITATION

E-CLAIM AWARD

รางวัลผู้ใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น 3 ปีต่อเนื่อง