คลินิกสูตินรีเวชกรรม

ให้บริการดูแลตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยทางนรีเวชอย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพตลอดถึงการให้ได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว ปลอดภัยมีความรู้ความเข้าใจสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชกรรม คุณแม่ควรห่วงใยสุขภาพ และเตรียมตัวเพื่อการคลอดอย่างเต็มที่ การฝากครรภ์ถือเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพของทั้งคุณแม่และทารกในครรภ์ โดนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ - นรีเวชกรรม ดูแลตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์รวมถึงการคลอด และระยะเวลาหลังคลอด รวมทั้งให้บริการรักษาโรคทางสตรี และให้คำปรึกษา ปัญหาสุขภาพร่างกายของสตรี

  • ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปของสตรีที่ไม่ฉุกเฉิน

  • ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกแก่หญิงตั้งครรภ์ปกติและหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงระยะคลอด

  • ให้บริการการตรวจคัดกรองก่อนคลอด ด้วยเครื่อง Ultrasound

  • ให้บริการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาการคุมกำเนิด

  • บริการการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

  • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

  • ตรวจมะเร็งปากมดลูก

  • ให้บริการตรวจ และ แนะนำการปฏิบัติตัวของมารดาหลังคลอด

คลินิกสูตินรีเวชกรรม อาคาร 1 ชั้น 2

เปิดให้บริการ

Monday/จันทร์ 08:00-20:00

Tuesday/อังคาร 08:00-17:00

Wednesday/พุธ 08:00-17:00

Thursday/พฤหัสบดี 08:00-17:00

Friday/ศุกร์ 08:00-17:00

Saturday/เสาร์ 08:00-14:00