คลินิกประกันสังคม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตน และสถานประกอบการโดยเข้าร่วมโครงการประกันสังคม และโครงการกองทุนเงินแทน เพื่อดูแลสุขภาพทั่วไป และกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน ของผู้ประกันตน โดยมุ่งเน้นให้การรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้รับบริการพึงพอใจ และได้มาตรฐานวิชาชีพ ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ได้ขยายพื้นที่ให้บริการ ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เพื่อรองรับ จำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลมีหน่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรองสิทธิการรักษาให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือเฉียบพลันและเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลอื่น รวมถึงบริการส่งรถพยาบาลไปรับผู้ประกันตนกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากบริการรักษาพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ยังมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ประกันตน โดยเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรีกับประกันสังคม และสิทธิในการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ฟรี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน


อาคารประกันสังคม ชั้น 1

เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 20:00 น.