นายแพทย์เกรียงไกร จันทร์แสงวิไล
ศัลยแพทย์ – ออโธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • เฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.