นายแพทย์นพดล อ่อนเอี่ยม
ศัลยแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

  • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี

ตารางออกตรวจ

  • วันอังคาร 17:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 17:00 – 20:00 น.