"ศิครินทร์" ​ เคียงข้างคุณ

ห้องพักผู้ป่วย

  • ห้อง VIP 3,860 บาท

  • ห้องเดี่ยวพิเศษ 3,360 บาท

  • ห้อง 2 เตียง 2,860 บาท

  • ห้อง 3 เตียง 2,560 บาท

  • ห้อง ICU 4,060 บาท

  • ห้องทารกแรกเกิด 2,100 บาท